4ef4aaee58d4e.jpg 

4ef5e424b3907.jpg  

 這是一場很多人都買不到票的演唱會....

但也是一場...絕對不能錯過的演唱會...

耗時兩年..五十個版本才定案的舞台設計!!!

4ef5e419d9691.jpg 

 

4ef5e426a5c81.jpg 

 


五月天演唱會史上「最多難關築夢工程」

重新定義台灣演唱會的新規模 !!

 

五月天 2 0 1 2 全新巡迴 [ 諾亞方舟 ]

NOWHERE   WORLD   TOUR      2 0 1 2

|2011.12.23 - 2012.1.1|台北小巨蛋|

請加大音量登艦

 

NOW HERE!

 

圖片來源:相信音樂官方網站
    frees 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()